Disclaimer

Alle op deze website opgenomen informatie is opgesteld door MSF Asset Management B.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. De in deze website verstrekte gegevens dienen slechts ter informatie en zijn niet bedoeld als advies en niet toegespitst op de persoonlijke situatie van individuen. MSF Asset Management B.V. kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan.

Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller is MSF Asset Management B.V. niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. MSF Asset Management B.V. aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. Deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

De op deze website opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief. Indien u op basis van deze informatie overweegt te participeren in het Market Stability Fund, is het noodzakelijk dat u zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast raden wij u in dat geval dringend aan goede nota te nemen van het prospectus en het essentiële- informatiedocument van het Market Stability Fund.

MSF Asset Management B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Vergunning op grond van artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht verleend door de Autoriteit Financiële Markten op 7 oktober 2020.

Beleggen brengt financiële risico’s met zich mee. MSF Asset Management B.V. accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief auteursrechten in verband met deze presentatie komen uitsluitend toe aan MSF Asset Management B.V.. Het is niet toegestaan de informatie uit deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSF Asset Management B.V.